آيين نامه ها

« آئين‌نامه معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشكده‌ها »

ماده 1 - تعريف

به منظور برقراري ارتباط گسترده‌تر بين مديريت دانشگاه و دانشكده با دانشجويان در جهت‌بخشي و سازماندهي فعاليت‌هاي دانشجوئي فرهنگي طبق ضوابط مندرج در اين آئين‌نامه معاونت فرهنگي و دانشجوئي براي هر دانشكده تعريف مي‌گردد.
 

ماده 2 - شرح وظايف و اختيارات

اهم وظايف معاون فرهنگي دانشجوئي دانشكده به شرح ذيل مي‌باشد:

1- برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و زمينه‌سازي براي مشاركت دانشجويان در تصميم‌گيري فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق برنامه

2- تلاش جهت ايجاد و توسعه و ارتقاء روحيه معنوي و اطلاعات عقيدتي در دانشجويان

3- مشاوره و راهنمائي دانشجويان جهت حل مشكلات فردي و گروهي و آشناسازي آنان با حقوق، وظايف، مقررات و آئين‌نامه‌هاي دانشجوئي

4-شناسائي مشكلات و تلاش در جهت جذب منابع مالي و ساير تسهيلات جهت انجام فعاليت‌هاي تعريف شده دانشجوئي از قبيل علمي، صنفي، ورزشي و فرهنگي و سياسي

5- همكاري با معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه جهت برگزاري انتخابات گروه‌هاي دانشجوئي

6- تلاش در جهت ارتقاء فعاليت هاي انجمن‌هاي علمي و صنفي دانشكده مطابق آئين‌نامه مربوط

7- همكاري با معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه در زمينه مسائل ويژه دانشجويان از قبيل كميسيون موارد خاص و تخلفات و ...

8- عضويت در جلسات شوراي دانشكده و ديگر شوراهاي مرتبط و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه

9- نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن هاي علمي ، تشكل‌ها ، انجمن‌هاي صنفي و ورزشي و كانون‌هاي فرهنگي دانشكده و ارائه گزارش مستمر به معاونت دانشجوئي و فرهنگي جهت ايجاد هماهنگي لازم

10- اعلام‌نظر و قبول مسئوليت برپائي اردوهاي زيارتي، سياحتي،علمي و فرهنگي ويژه دانشجويان با هماهنگي معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه

11- زمينه‌سازي براي آشنائي دانشجويان و برقراري ارتباط آنها با نهادها و موسسات علمي فرهنگي داخل و خارج كشور و آشنائي با عالمان، انديشمندان و فرزانگان در رشته هاي مربوط

12- سرپرستي و هدايت اجراي مراسم بزرگداشت ايام جشن‌ها و ايام سوگواري ائمه معصومين (ع) حداقل يك مورد در سال تحصيلي

13- تهيه و نشر جزوه، مجله، گاهنامه و بروشورهاي علمي و فرهنگي
 
                                          ======================================

                                                                                            « آئين‌نامه حجاب و عفاف»

امام خميني (ره): حجاب قانون كشور اسلامي است. تخطي از هرگونه قانون مداري جرم و متخلف، مجرم است.

مقدمه:

با توجه به معضل بدحجابي در سطح جامعه، تأثيرپذيري اقشار مختلف جامعه از جمله قشر دانشگاهي و ذهنيت‌هاي مختلف، جو رواني در فضاي فرهنگي دانشگاه‌ها، عدم ارتباط مداوم و مؤثر با مراكز ديني، و همچنين آسيب‌هاي ناشي از بدحجابي، لازم است كه در خصوص بدحجابي و معضلات ناشي از آن اقدامات فرهنگي و انضباطي مؤثر و دامنه داري صورت گيرد. در همين راستا و در كنار تدوين و طراحي برنامه‌هاي مختلف فرهنگي «آيين نامه انضباطي- فرهنگي حجاب و عفاف دانشگاه اصفهان» تدوين گرديد.
 

ماده 1- تعاريف:

دانشگاهيان: عبارتند از استادان،‌كاركنان و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه.

حجاب: پوششي كه زن و مرد در برابر ديگران در جامعه بايد رعايت كنند.

عفاف: شامل رعايت شؤون دانشگاهي در اعمال و رفتار، ‌اعم از چگونگي برخورد با نامحرم، ‌رعايت حقوق ديگران و آداب معاشرت اجتماعي و ... مي باشد.


ماده 2- مقررات:

1-كليه‌ي دانشگاهيان ملزم به رعايت احكام شرعي و قانوني در زمينه حجاب و عفاف مي‌باشند.

2-كليه‌ي دانشگاهيان موظف به رعايت موارد ذيل مي‌باشند؛ بنابراين در صورت هرگونه تخلف از ناحيه دانشگاهيان، با فرد خاطي برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.


الف) آقايان:

1- اجتناب از هرگونه آرايش سر و صورت به گونه‌اي نامتعارف يا معرف طيف و گروه خاص

2- خودداري از پوشيدن هرگونه تي شرت و پيراهن تنگ، آستين كوتاه و يا شلوار تنگ و نامناسب

3- عدم استفاده از هرگونه زيور آلات و يا عكس روي لباس‌ها كه معرف طيف يا گروه خاص و يا مخالف شؤون دانشگاهي باشد (مانند دستبند، گردن بند و ...)

4- پرهيز از هرگونه رفتار زننده به دور از شؤون اسلامي و دانشگاهي (اعم از استعمال مواد اعتيادآور، نزاع و درگيري، ايجاد مزاحمت و ...)


ب) خانم‌ها:

1- اجتناب از هرگونه آرايش صورت و استفاده از زيور آلات آشكار

2- لزوم پوشش كامل بدن (به جز قرص صورت و كف دو دست تا مچ) همراه با پرهيز از استعمال رنگ‌هاي نامناسب و زننده

3- عدم استفاده از شلوار تنگ، چسبان وكوتاه و يا مانتوهاي نامناسب (تنگ، كوتاه، نازك، چاك دار، طرح‌دار و داراي رنگ هاي نامناسب و زننده)

4- پرهيز از هرگونه رفتار زننده به دور از شؤون اسلامي و دانشگاهي(اعم از چگونگي برخورد با نامحرم، جلوه گري و خود نمايي و ...)


ماده 3- روند اجرايي آيين‌نامه:

3-1- آگاه‌سازي و ارتقاء بينش و باور دانشجويان در حوزه حجاب و عفاف از طريق برنامه‌هاي فرهنگي توسط اداره كل فرهنگي

3-2- تشويق دانشجويان مقيد به حجاب و عفاف اسلامي به صورت موثر با برنامه‌ريزي در راستاي الگوسازي توسط معاونت فرهنگي - اجتماعي.

3-3- ابلاغ آيين‌نامه به كليه دانشگاهيان و فضاسازي و اطلاع رساني در شروع هر سال تحصيلي، توسط اداره كل امور فرهنگي دانشگاه با همكاري اداره كل امور آموزش

3-4- تذكر زباني به افراد ناآگاه در طول سال تحصيلي توسط اداره‌ي انتظامات دانشگاه

3-5- معرفي افراد خاطي به دفتر مشاوره فرهنگي براي ارشاد و راهنمايي

3-6- معرفي فرد خاطي به كميته انضباطي براي انجام اقدامات مقتضي(اعم از اطلاع رساني به خانواده، درج در پرونده، منع موقت از تحصيل و اخراج از دانشگاه و ...)

3-7- معرفي استادان و كارمندان متخلف به كميته تخلفات اداري

اين آيين‌نامه در سه ماده و 20 بند در جلسه مورخ 18/08/1389 شوراي فرهنگي دانشگاه اصفهان مطرح و به تصويب رسيد.

 
                                                   ======================================

                                                                                            « آئين‌نامه انجمن‌هاي علمي‌دانشجويي»
 

مقدمه

به منظورحمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌هاي كشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فرام آوردن زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت‌هاي جمعي علمي،همچنين بهره‌گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاري انجمن‌هاي علمي دانشجويي حوزه‌هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور طبق مفاد اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند.

 

بخش اول

ماده 1- انجمن‌هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه‌مند به مشاركت در فعاليت‌هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است.

تبصره 1- در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمي مي‌تواند تشكيل شود.

تبصره 2- در صورتي كه دانشجويان دو يا چند رشته علاقه‌مند به تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي باشند مي‌توانند طبق ضوابط اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

 

ماده2- اتحاديه انجمن‌هاي علمي، تشكيلاتي دانشجويي، غيرانتفاعي و بين دانشگاهي و متشكل از دبيران انجمن‌هاي علمي در رشته دانشگاهي است كه در چارچوب ضوابطه‌اي آيين‌نامه و دستورالعمل آن تشكيل مي‌شود و به فعاليت مي‌پردازد.

 

ماده 3- فعاليت‌هاي علمي عبارتند از:

1- مناظره و نقد علمي

2- هم انديشي و نشست‌هاي تخصصي

3- مطالعات و پژوهش‌هاي علمي

4- نشر و ترويج يافته‌هاي علمي

5- فعاليت‌هاي كمك آموزشي

6- تبصره- برخي از مصاديق و عرصه‌هاي فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي عبارتند از:

1- برگزاري دوره‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاه‌هاي تخصصي

2- برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)

3- توليد و انتشار نشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فيلم‌هاي علمي – آموزشي

4- برنامه‌ريزي و اجراي بازديدهاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري

5- اطلاع‌رساني درخصوص كليه فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف انجمن

6- حمايت و تشويق ماديي و معنوي از ابتكارات، خلاقيت‌هاي علمي، فعاليت‌هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان

 

ماده 4- اهداف تشكيل و فعاليت انجمن و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي عبارتند از:

1- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها،برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش‌آموختگان و بهره مندي از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2- افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها

3- حمايت از فعاليت‌هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش

4- تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش‌هاي مختلف جامعه

5- تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره‌گيري از توان علمي اعضاي هيأت علمي

 

بخش دوم:اركان وتشكيلات

ماده 5- دانشجويان كليه گرايش‌ها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار مي‌روند.

 

ماده6- شوراي مديريت انجمن علمي متشكل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است كه با انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن ، با راي مستقيم آنان و كسب اكثريت نسبي آراء براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره- اعضاي اصلي و علي‌البدل در رشته‌هايي با فراگيري بيش از 500 دانشجو متشكل از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل خواهد بود.

 

ماده 7- وظايف شوراي مديريت عبارتند از:

1- جذب دانشجويان علاقه‌مند و خلاق به فعاليت‌هاي علمي – پژوهشي و ايجاد انگيزه براي مشاركت در اينگونه فعاليت‌ها

2- برنامه‌ريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي ادواري و سالانه انجمن

3- برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن‌هاي علمي دانشجويي و انجمن‌هاي علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاه‌ها

4- برقراري ارتباط با نهادها و سازمان‌هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت‌هاي مشترك

5- برنامه‌ريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي

6- تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگي دانشگاه

7- همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق اهداففعاليتهاي علمي انجمن(موضوع ماده 3)

8- تشكيل كميته‌هاي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنها

9- برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد

10- حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه‌هاي مالي برنامه‌ها،تنظيم و ارائه گزارش مالي انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگي دانشگاه

11- تدوين برنامه‌هاي سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگي

 

ماده 8- شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي‌كند و به رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام مي‌كند.

 

ماده 9- دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن،شركت در جلسات شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشكده يا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي مديريت را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام كليه امور حقوقي و اداري انجمن است.

 

ماده10- شوراي دبيران:

در دانشگاه‌هايي كه حداقل 5 انجمن علمي دانشجويي تشكيل شده باشند شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران كليه انجمن‌هاي علمي دانشجويي تشكيل مي‌‌شود.

تبصره – دانشكده‌هايي كه حداقل سه انجمن علمي داشته باشند مي‌توانند شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشكده را تشكيل دهند كه وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفويض مي‌گردد.

 

ماده 11- يك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشكده به انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا انتخاب مي‌شود كه به نمايندگي از اين شورا در شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشگاه شركت مي‌كند.

تبصره- دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجمن‌هاي علمي آن دانشكده در شوراي دبيران دانشگاه داراي حق رأي مي‌باشد.

 

ماده 12- شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب مي‌نمايند كه براساس آيين‌نامه داخلي شورا فعاليت خواهد كرد.

 

ماده 13- دبيران شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌ها حداقل سالي يكبار به دعوت اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل،مشكلات عمومي انجمن‌ها، انتقال تجربيات و برنامه‌ريزي جهت طرح‌ها و برنامه هاي مشترك تشكيل جلسه مي‌دهند.

 

ماده 14- انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي مشابه مي‌توانند نسبت به تشكيل اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي آن رشته ها اقدام نماند كه ضوابط و رايط تأسيس اتحاديه در چارچوب اين آيين نامه و دستورالعمل تشكيل و فعاليت اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاهها تعيين خواهد شد.

 

ماده 15- وظايف شوراي دبيران

1- پيشنهاد و تصويب طرح‌هاي مشترك و هماهنگي در اجراي آن برنامه‌ها

2- انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شركت در كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه

3- معرفي يك نفر ناظر براي هيأت اجرايي انتخابات انجمن‌هاي علمي دانشجويي

4- تصويب آيين نامه داخلي مشترك انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه و آيين‌نامه داخلي شوراي دبيران در چارچوب اين آيين‌نامه

5- ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجمن‌هاي علمي دانشجويي

6- نظارت بر حسن عملكرد انجمن‌هاي علمي دانشجويي (امور مالي، حفظ و استفاده صحيح از اموال و تجهيزات ،اجراي آيين‌نامه داخلي و...) و ارئه گزارش به كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه.

 

بخش سوم: ضوابط تشكيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي

ماده 16- براي تأسيس انجمن علمي دانشجويي، حداقل 5 نفر از دانشجويان رشته ذيربط تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و در صورت عدم وجود اين پست در دانشكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده ارائه مي‌دهند. معاون دانشكده در صورت عدم تأسيس انجمن رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوط موافقت خود را براي تأسيس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت‌نام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات اقدام مي‌نمايد .

تبصره 1- در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فوق‌الذكر، به صلاحديد رئيس دانشكده يكي از معاونان عهده‌دار وظايف خواهد شد.

تبصره 2- انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در كليه دانشكده‌ها در آبان‌ماه هر سال برگزار مي‌شود.

معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي‌كند .

 

ماده 17 – معاون دانشكده صلاحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آئين‌نامه بررسي و احراز و پس از اعلام اسامي نامزدها انتخابات را با اعلام قبلي برگزار مي‌كند نتايج آن طي طورتجلسه تنظيم و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال مي‌شود .

تبصره 1- فقط دانشجويان شاغل به تحصيلي در رشته مورد نظر حق رأي و حق داوطلب شدن را دارا مي‌باشند.

تبصره 2- نخستين شوراي مديريت منتخب حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد .

 

ماده 18 – اداره امور فرهنگي پس از تائيد انتخابات و اساسنامه، انجمن را در ليست انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد كرد مدير گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي مديريت براي مدت يك سال اقدام مي‌نمايد

 

ماده 19 – شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي به شرح ذيل مي‌باشد:

 

الف – شرايط عمومي

1- اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

2- عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل‌هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي

تبصره – اعضاي شوراي مركزي ديگر تشكلها در صورت استعفاء يك ماه قبل از برگزاري انتخابات انجمن‌هاي علمي و پذيرش آن مي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي شوند.

3- عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر

4- گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي

 

ب- شرايط اختصاصي

داوطلبان بايد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند:

1- معدل نيمسال گذشته داوطلب كمتراز ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد

2- داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده (اعم از تاليف يا ترجمه) در نشريات دانشجويي، دانشگاهي و ...

تبصره – تأييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدير گروه ذيربط انجام خواهد شد.

3- اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تاييد كارفرما يا مجري طرح

4- تاليف يا همكاري در تاليف يا ترجمه

5- داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها باشد.

 

ماده 20 – مجوز برنامه‌ها و فعاليت‌هايي كه در سطح دانشكده برگزار مي‌شود توسط معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدير فرهنگي پس از تأييد معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح ملي و فرادانشگاهي برگزار شود توسط كميته حمايت و نظارت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه پس از تائيد مدير فرهنگي صادر مي‌شود.

 

ماده 21- فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آئين‌نامه و صرفاً در عرصه‌هاي علمي مجاز مي‌باشند و هرگونه فعاليت صنفي، سياسي و ... توسط انجمن‌ها تخلف محسوب مي‌شود.

 

ماده 22 – ميزان و نحوه حمايت مالي از طرح‌هاي مصوب انجمن‌هاي علمي دانشجويي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي‌باشد.

 

ماده 23 – يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن، اين شورا با تشكيل هيأت اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضاي شوراي مديريت (با شرط عدم داوطلبي) يك نماينده از نماينده شوراي دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك نماينده از طرف معاون دانشكده نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشكده ارسال خواهد كرد.

تبصره – در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يكي از دانشجويان آن رشته را به عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب مي‌كنند .

 

ماده 24- در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض در كليه مراحل انتخابات مدير امور فرهنگي مرجع پيگيري مي‌باشد .

تبصره – در صورت باقي ماندن اختلاف، كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه مرجع تصميم‌گيري نهايي خواهد بود .

 

ماده 25- جهت تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي 5 نفر از دانشجويان به عنوان هيأت مؤسس دلايل توجيهي، اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشكده ارائه و پس از تأييد ايشان به منظور تصميم‌گيري براي كميته نظارت و حمايت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ارسال مي‌شود. در صورت موافقت كميته نظارت و حمايت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ارسال مي‌شود. در صورت موافقت كميته با تشكيل انجمن علمي بين رشته‌اي مراتب به دانشكده اعلام و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام خواهد كرد .

 

ماده 26 – پس از عضوگيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي، اعضاي انجمن كه شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا مي‌باشند، مي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن شده و پس از تاييد نهايي صلاحيت توسط هيات اجرايي ، انتخابت برگزار خواهد شد.

تبصره 1-فقط اعضاي انجمن حق راي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوط را دارند.

تبصره 2- شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي بايد در اساسنامه پيشنهادي اعلام شده باشد.

بخش چهارم: شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي

 

ماده 27- براي حمايت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي و نظارت بر آنها در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شورايي مركب از معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم (رئيس شورا) معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم يا نماينده تام‌الاختيار وي، مدير كل دفتر امور فرهنگي (نائب رئيس)، مدير كل دانشجويان داخل، دبير كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم‌، كارشناس مسئول امور انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي سه تن از دبيران اتحاديه‌ها به انتخاب شوراي دبيران اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي – دانشجويي تشكيل مي‌شود. دبيرخانه اين كميته در اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي خواهد بود. وظايف اين كميته عبارتند از:

1- سياستگذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه

2- ارزيابي فعاليت‌ها و نظارت بر كميته‌هاي نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌ها براساس گزارش‌هاي مستند و سار روش‌ها

3- تعيين ميزان و چگونگي حمايت مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از همايش‌هاي كشوري و نشست‌هاي علمي انجمن‌ها

4- اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن‌هاي علمي دانشجويي با انجمن‌هاي علمي استادان و پژوهشگران و انجمن‌هاي علمي متناظر با مشابه آن در كشورهاي ديگر

5- تصويب دستورالعمل اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور و نظارت بر حسن اجراي آن.

 

ماده 28 – هيأت مؤسس اتحاديه حداقل 3 تن از نمايندگان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يك رشته علمي معين مي‌باشد كه درخواست مجوز تأسيس وفعاليت را به شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي وزارت علوم (موضوع ماده 27 اين آئين‌نامه) ارائه مي‌نمايد. محتواي اين در خواست مشتمل بر موارد زير است :

1- تقاضاي عضويت بيش از نيمي از تشكل‌هاي علمي موجود آن رشته در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، به همراه نامه تأييد هر يك از انجمن‌ها كه مبناي آن مدير امور فرهنگي دانشگاه تاسيس و فعاليت آن انجمن را تسجيل كرده باشد.

2- ارائه پيش‌نويس اساسنامه اتحاديه كه به امضاي تشكل‌هاي متقاضي عضويت رسيده باشد.

 

ماده 29- شوراي حمايت و نظارت پس از دريافت درخواست هيأت مؤسس و شوراي مركزي موقت اتحاديه حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسي آن درخواست اقدام مي‌نمايد و موافقت با تأسيس موقت و دائمي يا دلايل مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطلاع مؤسسان خواهد رساند.

 

ماده 30- تأسيس، شرايط انتخاب شوندگان، شوراي مركزي، انتخابات، تشكيلات و اركان، اساسنامه و انحلال اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي دانشجويي در دستورالعمل مجزايي كه به تصويب شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس اين آيين‌نامه خواهد رسيد تعيين مي‌شود.

 

ماده 31- به منظور حمايت و نظارت فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي، كميته‌اي در هر دانشگاه با همين عنوان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)

2- مديركل امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)

3- مديركل امور پژوهشي دانشگاه

4- مديركل امور آموزشي دانشگاه

5- يك نفر ازاعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

6- دو نماينده از شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره 1- حكم اعضاي كميته توسط رئيس دانشگاه صادر شود

تبصره 2- در دانشگاه‌هايي كه براي امور انجمن‌هاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات كميته شركت مي‌كند.

تبصره 3- اعضاي انتخابي كميته براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند

 

ماده 32- وظايف كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل است:

1- نظارت بر حسن عملكرد انجمن‌هاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به شكايات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1- در صورتي كه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمايند، كميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي دبيران تذكر شفاهي و كتبي (حسب مورد) مي‌دهد. در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار كتبي مي‌دهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران نتوانند كميته را قانع نمايند كميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت:

الف ) انحلال شوراي مديريت انجمن كه در اين صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد (اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند)

ب) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شوراي دبيران باشد، به كميته انضباطي معرفي خواهد شد.

تبصره 2- مرجع تجديدنظر در آراي كميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است .

3- بررسي و تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي انجمن‌هاي علمي دانشجويي كه در سطح فرا دانشگاهي، ملي يا بين‌المللي برگزار مي‌گردد.

3- سياستگذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه در چارچوب سياست توسعه علمي كشور

4- برنامه‌ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن‌هاي علمي دانشجويي (تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حمايت‌هاي مالي ، تشويق و تقدير از انجمن‌هاي علمي فعال و طرح‌هاي برگزيده و ...)

5- پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه

6- پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي به رياست دانشگاه براساس برنامه‌هاي ارائه شده به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن‌ها.

 

اين آيين‌نامه در 32 ماده و 21 تبصره در تاريخ 18/9/1387به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاه‌ها قابل اجرا است.

 

======================================

                                                                                                                «آئين‌نامه كرسي‌هاي آزاد انديشي»
جهت آشنايي با اين آئين‌نامه اينجا را انتخاب فرماييد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/01
تعداد بازدید:
568
Powered by DorsaPortal